Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IDIAAL bvba

 

 1. Identiteit van de verkoper

Idiaal bvba handelend onder de namen: idiaal.be

Vestigingsadres: idiaal bvba  –  Liersesteenweg 5A/1  –  3200 Aarschot

Telefoonnummer: 016/699.588

E-mailadressen: info@idiaal.be

BTW-nummer: BE0867 806 936

Bankgegevens: BE51 9730 2842 3862

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van IDIAAL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op de website tussen IDIAAL en consument.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken door de ondernemer, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

Wij accepteren bestellingen via onze website www.idiaal.be. Na de bevestiging via email is uw bestelling voltooid. De algemene voorwaarden zijn van kracht van zodra deze mail naar de door u opgegeven mailbox wordt verzonden.

Clausules van een klant die een bestelling vergezellen en die in tegenspraak zijn of een nieuw element toevoegen aan de algemene voorwaarden, worden niet aanvaard.

Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 18 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.

 1. Prijzen en betalingen

Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving.

De vermelde prijzen op de website zijn in euro (€), inclusief 21% BTW maar exclusief verzendingskosten. De prijs van de verzending staan afzonderlijk vermeld. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

De bestellingen dienen vooraf betaald te worden, dit kan gebeuren op verschillende manieren.

 • Per overschrijving op banrekeningnummer BE51 9730 2842 3862.
 • Via online betaling werken we samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. De kaartinformatie wordt verwerkt via een SSL (secured socket layer)-verbinding. Wij zijn evenwel niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.
 • Cash of bancontact bij afhaling in de winkel.
 • Indien overeengekomen via factuur, geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

De verzending zal pas gebeuren nadat het volledige bedrag werd ontvangen op onze rekening.

Bij afhaling wordt een e-mail gestuurd zodra de producten beschikbaar zijn.

Indien de betaling voor de bestelde producten na 7 dagen nog niet is ontvangen worden de producten niet meer gereserveerd voor de klant.

Leveren onder rembours is niet mogelijk.

 1. Levering en afhalen

De door IDIAAL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoedingen en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De verzending van de producten geschiedt op werkdagen voor 15.00 uur besteld, uiterlijk de volgende werkdag verzonden.

Er kan gekozen worden voor:

 • Afhaling in de winkel te Aarschot tijdens de openingsuren of op afspraak. Hier worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 • Levering wordt uitsluitend door ons bepaald. Wij verzenden de spellen via DPD. U kan kiezen tussen een thuislevering of een Parcelshop. In dit geval zal er een verzendingskost worden aangerekend. De pakketten worden de volgende werkdag in de buurt van IDIAAL in een Parcelshop afgegeven waar deze voor 15.00 uur afgehaald worden in de week. Bestellingen die gebeuren vanaf vrijdag 15.00 uur zullen pas dinsdag kunnen vertrekken. Maximum 2 dagen nadien kan u het spel gaan afhalen in een Parcelshop of bij u aangeboden worden als u gekozen heeft voor thuislevering.

U krijgt een mail op het door u opgegeven mailadres bij de bestelling van DPD & IDIAAL.

Deze mail vermeld waar en wanneer u uw pakket kan gaan afhalen in de Parcelshop bij U in de buurt of wanneer DPD het pakket zal aanbieden.

Indien het pakket niet geleverd kan worden bij eerste poging, laat de chauffeur een kennisgeving achter op het adres van de bestemmeling met melding van de DPD Pickup parcelshop waar het pakket geleverd zal worden.

Onder een DPD Pickup parcelshop wordt verstaan: een bij logo en merknaam herkenbaar distributiepunt in een externe winkel of entiteit die ten aanzien van DPD contractueel gemachtigd is tot ontvangst, behandeling, bewaring en overhandiging van DPD-pakketten.

Het pakket zal 7 kalenderdagen bewaard worden in de DPD Pickup parcelshop.

Hierna zal het pakket automatisch terug naar IDIAAL gestuurd worden.

Als wij het pakket opnieuw moeten versturen zal de werkelijke verzendingskost betaald moeten worden. Ook als de verzending voldeed aan een gratis levering.

Idiaal kan niet aansprakelijk worden gesteld als de koper zijn gegevens foutief heeft ingevuld.

Wij dragen zorg voor de verpakking en de bescherming van onze artikelen. Mocht u echter klachten hebben over de staat waarin de goederen worden geleverd, dan dient u dit uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst van de goederen per mail te melden op info@idiaal.be.

Voor zichtbare schade aan het pakket dient uiterlijk op het tijdstip van de aflevering voorbehoud gemaakt te worden aan de persoon die het pakket heeft aangeboden.

Pakketten die u niet heeft ontvangen en waar IDIAAL wel een bewijs van aflevering heeft gekregen moet U zelf een klacht indienen bij DPD. Een klacht kan worden ingediend per e-mail naar webparcel@dpd.be.

 1. Herroepingsrecht & terugsturen

Bij de aankoop van producten heeft u het recht om af te zien van de aankoop, U dient ons dit te melden via info@idiaal.be. U dient vervolgens het product binnen de 14 dagen na ontvangst met bewijs van aankoop aan ons retour te sturen. De verzendkosten en eventueel risico van de retour zijn voor rekening van de klant.

Goederen dienen in de originele verpakking en nog steeds intact terug te worden gestuurd.

Producten die aangekocht zijn voor zakelijk of professioneel gebruik kunnen niet genieten van het herroepingsrecht.

De terugbetaling van het betaalde bedrag verminderd met de verzendingskosten vindt plaats binnen de 30 dagen.

Artikelen die beschadigd zijn, gebruikssporen vertonen of er toe leiden dat deze niet meer opnieuw aangeboden kunnen worden vervalt het herroepingsrecht.

In samenspraak met IDIAAL kan uitzonderlijk en schriftelijk een verkoop ontbonden worden.

Gedane kosten dienen altijd voldaan te worden door de koper.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over tot de dag van volledige betaling.

 1. Schade

IDIAAL is niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd product.

Voor ontbrekende onderdelen gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever.

Wij zijn niet aansprakelijk voor productiefouten.

 1. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft IDIAAL in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling te ontbinden of op te schorten. Wij zullen u dit schriftelijk meedelen, zonder dat IDIAAL gehouden is tot enige schadevergoeding. Toeval en/of overmacht geven IDIAAL het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan IDIAAL kan worden toegerekend. In voorkomend geval kan IDIAAL bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de klant hierdoor zou lijden.

 1. Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy.

Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop.

 1. Beschikbaarheid

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Op de website wordt een indicatie gegeven voor de beschikbaarheid van een product. Als een product in de winkel op het zelfde moment verkocht wordt en deze is niet meer beschikbaar zal de koper hiervan op de hoogte gebracht worden wanneer deze terug beschikbaar is. Producten die niet meer beschikbaar zijn bij de leverancier zullen leiden tot een annulatie van de bestelling. Buiten het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag zijn er voor IDIAAL geen verdere verplichtingen.

 1. Algemeen

IDIAAL behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Evenals de inhoud van de site aan te passen, wijzigen of aan te vullen.

IDIAAL kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van de website of van een andere site als gevolg van links of hyperlinks. IDIAAL is dus niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, beschadigingen van programma’s of gegevens op het computersysteem, beschadigingen van apparatuur en programmatuur of andere beschadigingen van de gebruiker.

 1. Geschillen

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische gevolgen die er uit voortvloeien. De eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van IDIAAL is gevestigd.